Stichting Koningsweg

Beleidsplan 2024

Stichting Koningsweg werd in 2016 opgericht. In 2021 hebben twee bestuurswisselingen plaatsgevonden en zijn de statuten gewijzigd. Per 29-12-2021 heeft de stichting de ANBI status.

Doelstelling:

De stichting wil bijdragen aan de ontwikkeling van het actieve zuivere denken; een denken dat redelijk, logisch en waarheidsgetrouw is. Dit denken leidt tot gezond oordelen en hierop gebaseerd juist handelen.

De methode om te komen tot dit zuivere denken werd oorspronkelijk geformuleerd door Rudolf Steiner, grondlegger van de anthroposofie. Voortzetten van deze methode kan, daar deze gebaseerd is op exact denken, toegang bieden tot een wetenschappelijke spiritualiteit, zoals beschreven in de anthroposofische werken van Rudolf Steiner. De stichting wil projecten ondersteunen die vanuit deze anthroposofische wetenschappelijke spiritualiteit ontwikkeld zijn.


Visie:

Het begripsvermogen en het menselijk inzicht zijn het hoogste goed van de mens.

Maar juist dit dreigt verloren te gaan, doordat de waarnemingen met de zintuigen geÔntensiveerd worden door een steeds meer door de techniek versterkte visuele en gehoorswaarneming en een leven in een virtuele wereld. Het denken dreigt passief te worden.†

Een ontwikkelde zuivere intelligentie heeft morele en kunstzinnige kwaliteiten en vermindert de meer op instinct berustende impulsen als aanleiding tot handelen.

Deze ontwikkeling van de intelligentie betekent tevens een preventie van psychische en organische aandoeningen zoals depressie en dementie en heeft daarmee een positieve invloed op de maatschappij als geheel.

Wijze waarop de stichting fondsen en vermogen zal verwerven en besteden:

Stichting Koningsweg tracht haar doel te verwezenlijken door het voornoemde onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
De stichting wil donaties, legaten en erfenissen verwerven van particulieren en bedrijven. Bovendien wil ze fondsen benaderen om een schenking te doen.

Met deze gelden wil de stichting de ontwikkeling van het zuivere denken ondersteunen.

Praktisch gezien zal dit betekenen: het mede-financieren van boekpublicaties, tijdschriften, media-publicaties, blogs en ‘social media’ publicaties waarin het zuivere denken en de wetenschappelijke anthroposofische methode om dit te ontwikkelen wordt beschreven.

Ook wil de stichting kunstuitvoeringen, seminars en eventuele andere projecten die het doel van de stichting dienen, ondersteunen.

De stichting wil mogelijk maken dat de entreeprijzen voor seminars en de boekprijzen redelijk blijven zodat het voor iedereen die dit wil mogelijk is om van het werk kennis te nemen.

Bovendien wil de Stichting minder draagkrachtigen die daar een verzoek toe indienen, financieel ondersteunen zodat zij aan seminars e.d. deel kunnen nemen.

Korte termijn:

Privťpersonen welke geÔnteresseerd zijn in de doelstelling van de stichting zullen worden benaderd.

Er zullen drie fondsen worden aangeschreven voor een bijdrage voor een vervolg op het boek ‘Leer denken!’ van drs. M. Mosmuller

Aan Frenchmade B.V. zal een bijdrage gegeven worden voor het maken van blogs over het zuivere denken.

Er zal aan Dencq B.V. een bijdrage gegeven worden voor de kosten ten behoeve van de ruimte waarin seminars kunnen plaatsvinden.

Jaarstukken en terugblik op de afgelopen jaren.

De jaarverslagen t/m 2021 zijn op te vragen bij de voorzitter.

In de afgelopen 5 jaar is een kring vaste donateurs opgebouwd.

Er zijn meerdere boekuitgaven financieel ondersteund, waaronder ‘De kunst van het denken deel II’ van Drs. M. Mosmuller. Hieraan hebben ook het Elise Mathilde Fonds, De Kattendijke/Drucker Stichting en De Jurriaanse Stichting substantieel bijgedragen.

Verder zijn er financiŽle bijdragen gegeven voor blogs over het zuivere denken en de uitgave van het tijdschrift Levend Denken.

FinanciŽle ambitie 2022:

FinanciŽle ondersteuning voor de uitgave van boeken inclusief grafisch werk en vertaalwerk.† (€10.000,00)

FinanciŽle bijdrage aan minder draagkrachtigen voor het bijwonen van seminars en lezingen. †(€ 2000,00)

Financiering bijdrage huur seminars/lezingen†† (€ 2500,00)††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Financiering blogs over het zuivere denken† (€ 3000,00)††††† †††††††††††††††††

Financiering internet platform, mediareclame, facebook, persberichten† (€ 7500,00)†† † † † † † † † ††

Financiering kunstzinnige uitingen i.v.m. het zuivere denken. P.m.